Live
28RysterRyster3Samu_vrSamu_vr227NesagaNesaga1Samu_vrSamu_vr326LockeLocke1RysterRyster325Samu_vrSamu_vr3HalvertHalvert224ManzanoManzano2NesagaNesaga323XorroKawaiiXorroKawaii2RysterRyster322LockeLocke3GrawpGrawp021JouXtoNJouXtoN2HalvertHalvert320MakaMaka0Samu_vrSamu_vr319NesagaNesaga3LoireenLoireen218ManzanoManzano3FrizorkFrizork217HeisenbergHeisenberg1RysterRyster316JoseWolfJoseWolf0XorroKawaiiXorroKawaii115GrawpGrawp3ALaCaraALaCara214LockeLocke3Ashen1Ashen1113HalvertHalvert3SuperninjaSuperninja212JouXtoNJouXtoN3Enroque1Enroque1211TeclisTeclis2Samu_vrSamu_vr310LoireenLoireen1TraslucidoTraslucido09NesagaNesaga3ImAlex12SoImAlex12So28BleithBleith0FrizorkFrizork17RysterRyster3Sergio98Sergio9806HeisenbergHeisenberg1CacosacoCacosaco05XorroKawaiiXorroKawaii3BizarreBizarre04JoseWolfJoseWolf1XabiXabi03PradigyPradigy0ALaCaraALaCara32GobboGobbo1GrawpGrawp31Ashen1Ashen13AlcatrazAlcatraz2Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5
Ryster
Samu_vr
Nesaga
Samu_vr
Locke
Ryster
Samu_vr
Halvert
Manzano
Nesaga
XorroKawaii
Ryster
Locke
Grawp
JouXtoN
Halvert
Maka
Samu_vr
Nesaga
Loireen
Manzano
Frizork
Heisenberg
Ryster
JoseWolf
XorroKawaii
Grawp
ALaCara
Locke
Ashen1
Halvert
Superninja
JouXtoN
Enroque1
Teclis
Samu_vr
Loireen
Traslucido
Nesaga
ImAlex12So
Bleith
Frizork
Ryster
Sergio98
Heisenberg
Cacosaco
XorroKawaii
Bizarre
JoseWolf
Xabi
Pradigy
ALaCara
Gobbo
Grawp
Ashen1
Alcatraz